Polityka prywatności

Akademia Kleksa w Minecraft

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych, względem których Administrator spełnia wszystkie wymogi wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) (dalej: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Barbara Dubiecka-Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Dubiecka-Kruk z siedzibą w Sułowie, adres do korespondencji: Sułów 180, 32-020 Wieliczka (dalej: „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@edukleks.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu

 1. zarejestrowania do projektu EduKleks,
 2. poinformowania o szczegółach projektu EduKleks,
 3. umożliwienia dostępu do materiałów związanych z projektem EduKleks,
 4. innych działań związanych z realizacją projektu EduKleks.

3. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom przez Administratora.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem,
w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu korzystania z formularzy zgłoszenia na szkolenie oraz umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną podczas szkoleń oraz innych działań projektowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wcześniej przez Państwa wyrażonych. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłoszą Państwo skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie do przechowywanych przez Administratora danych osobowych na Państwa temat.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • cofnęliście Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych
  w celach marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały przekazane Administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowość tych danych);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych osobowych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie wiadomości do Administratora na adres e-mail:  kontakt@edukleks.pl.         

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.