Regulamin udziału w projekcie

Akademia Kleksa w Minecraft

Regulamin udziału w projekcie „Edukleks. Edycja 1”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Twórcą projektu „Edukleks”, zwanego dalej Projektem Barbara Dubiecka-Kruk, zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem projektu jest:
 • Zanurzenia dziecka/ucznia w świecie Akademii Pana Kleksa.
 • Zwiększenie motywacji uczniów do czytania.
 • Rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji 4K.
 • Doskonalenie myślenia projektowego.
 • Metodyczne zastosowanie technologii na lekcjach języka polskiego, lekcjach wychowawczych.
 • Realizacja przez szkołę działań o charakterze innowacyjnym.
 • Zainspirowanie do celowego, edukacyjnego zastosowania wirtualnej przestrzeni kreatywnej Minecraft na lekcjach przedmiotowych.
 1. Termin trwania projektu 02.01.2024-31.05.2024 r.

§2 Zgłoszenie udziału w projekcie

 1. Aby zgłosić Szkołę do Projektu, należy w okresie rekrutacji tj. od dnia 02.01.2024  do dnia 1.05.2024 r. wypełnić formularz udziału w projekcie https://edukleks.pl/formularz-zapisu/, znajdujący się na Stronie Projektu www.edukleks.pl (dalej: „Formularz zapisu”) poprzez podanie następujących danych:
  • adres e-mail osoby wypełniającej formularz,
  • wybranie roli w projekcie: szkolny koordynator projektu lub uczestnik projektu (nauczyciel),
  • imię i nazwisko uczestnika (nauczyciela) lub osoby koordynującej projekt
  • telefon do (nauczyciela) lub osoby koordynującej projekt,
  • pełna nazwa Szkoły,
  • adres Szkoły (ulica, numer, kod, miejscowość, województwo),
  • oraz zaakceptowanie właściwych oświadczeń i wymaganych zgód oraz Regulaminu Projektu.
 2. Warunkiem udziału w projekcie jest podanie wszystkich danych, akceptacja Regulaminu, jak również złożenie przez osobę zgłaszającą szkołę do projektu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o projekcie oraz ankiet ewaluacyjnych.
 3. Każdy nauczyciel i/lub osoba koordynująca projekt deklarująca udział w Projekcie, która przejdzie pomyślną weryfikację będzie otrzymywać informacje:
  • o webinarach w ramach projektu dostarczających wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji aktywności z uczniami,
  • skąd może pobrać mapę Minecraft Sześcienna Akademia Pana Kleksa i materiały pod postacią wyzwań do realizacji w Minecraft Education,
  • jak dobrowolnie założyć profil szkoły na platformie Wakelet, na którym powstanie cyfrowe portfolio szkoły w ramach projektu EduKleks.
 4. Uczestnik projektu lub jego koordynator w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Projekcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@edukleks.pl.
 5. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§3 Obowiązki Uczestnika (nauczyciela)

 1. Uczestnik zaprasza swoich uczniów do różnych aktywności (przejścia mapy, realizacji min. 3 wyzwań) udostępnionych na stronie edukleks.pl.
 2. Uczestnik zalicza aktywności uczniom w indeksie mocy.
 3. Dokumentuje pracę projektu na poprzez przygotowania sprawozdania.

§4 Obowiązki Koordynatora projektu

 1. Koordynator projektu jest tylko jeden i reprezentuje szkołę.
 2. Zakłada i koordynuje profil szkoły w Wakelet.
 3. Wspiera innych nauczycieli i uczniów w realizacji projektu.
 4. Zaprasza swoich uczniów do różnych aktywności (przejścia mapy, realizacji min. 3 wyzwań). udostępnionych na stronie edukleks.pl.
 5. Zalicza aktywności uczniom w indeksie mocy.
 6. Dokumentuje pracę projektu na poprzez przygotowania sprawozdania.

§5 Konkurs

 1. W ramach realizacji Projektu, Organizator przewiduje zorganizowanie Konkursu z nagrodami. Udział w nich będą mogli wziąć wszyscy zgłoszeni do projektu. Konkursy będą oparte o formułę kreatywną, tj. otrzymanie nagrody będzie każdorazowo uwarunkowane wykonaniem pracy kreatywnej, podlegającej subiektywnej ocenie komisji konkursowej.
 2. Przewidywana pula nagród w Konkursie będzie wynosić 2000 zł brutto.
 3. Szczegółowe zasady Konkursu zostaną opisane osobnym regulaminem.

§6 Ambasador

 1. Ambasadorem projektu może zostać ekspert edukacyjny, który zainspiruje uczestników i koordynatorów projektu swoim autorskim pomysłem na aktywność dla uczniów w ramach projektu EduKleks.
 2. Aktywność ambasadora powinna spełniać kryteria:
 • przygotowanie propozycji wyzwania, zadania, aktywności lub pomysłu na lekcję w oparciu o Akademię Pana Kleksa (powieść Jana Brzechwy i/lub adaptacje filmowe, muzyka) w Minecraft Education,
 • przygotowanie nagrania opisującego to wyzwanie (max 5 min.) w formacie mp4,
 • przygotowanie nagrania wspomnienia na temat Akademii Pana Kleksa (książka i/lub adaptacje filmowe, muzyka)  (max 30 s) w formacie mp4,
 • przygotowanie postu promującego projekt w Social Mediach Ambasadora.
 1. Przesłanie w/w materiałów na adres kontakt@edukleks.pl w celu weryfikacji i zakwalifikowania do roli ambasadora.
 2. Osoba chcąca zostać ambasadorem powinna wyrazić zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby projektu EduKleks na czas nieokreślony, na stronie projektu oraz kanałach EduKleks na social media.

§7Dane osobowe

W związku z przekazaniem danych osobowych, informujemy:

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych, względem których Administrator spełnia wszystkie wymogi wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) (dalej: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Barbara Dubiecka-Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Dubiecka-Kruk z siedzibą w Sułowie, adres do korespondencji: Sułów 180, 32-020 Wieliczka (dalej: „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@edukleks.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu

 1. zarejestrowania do projektu EduKleks,
 2. poinformowania o szczegółach projektu EduKleks,
 3. umożliwienia dostępu do materiałów związanych z projektem EduKleks,
 4. innych działań związanych z realizacją projektu EduKleks.

3. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom przez Administratora.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu korzystania z formularzy zgłoszenia na szkolenie oraz umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną podczas szkoleń oraz innych działań projektowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wcześniej przez Państwa wyrażonych. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłoszą Państwo skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie do przechowywanych przez Administratora danych osobowych na Państwa temat.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • cofnęliście Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały przekazane Administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowość tych danych);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych osobowych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie wiadomości do Administratora na adres e-mail:  kontakt@edukleks.pl.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestników, uczniów Placówek i ich przedstawicieli ustawowych, w związku z uczestnictwem w Projekcie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad realizacji projektu nienaruszających podstawowych zasad Projektu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników w terminie umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmian w Regulaminie, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Projekcie.
 3. Organizator zastrzega, że wszelkie materiały edukacyjne udostępnione w związku z realizacją Projektu są przedmiotem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
 4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy mailowo: kontakt.edukleks@gmail.com.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.